Tham khảo văn bản pháp luật TMĐT

NỘI DUNG THAM KHẢO HỆ THÔNG VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Được Công bố tại Website Bộ Công Thương: online.gov.vn

Tham khảo  >>> VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ TMĐT

01/2022/TT-BCT

Thông tư số 01/2022/TT-BCT của Bộ Công thương: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 47/2014/TT-BCT ngày 05/12/2014 của Bộ Công Thương quy định về quản lý website thương mại điện tử và Thông tư số 59/2015/TT-BCT ngày 31/12/2015 của Bộ Công Thương quy định về quản lý hoạt động thương mại điện tử qua ứng dụng trên thiết bị di động