Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ Vuilala

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHÍNH SÁCH CỦA HOTSELLER VỀ VI PHẠM  QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Công bố ngày 05 tháng 05 năm 2022

HotSeller và các bên liên kết (gọi chung là “HotSeller”, “chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”) cam kết rằng các sản phẩm được đăng bán trên nền tảng thương mại điện tử của chúng tôi không vi phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ (“Quyền SHTT”) nào và chúng tôi tiến hành những biện pháp rất nghiêm ngặt khi xử lý các khiếu nại về vi phạm Quyền SHTT trên các nền tảng thương mại điện tử do chúng tôi vận hành, ứng dụng trên thiết bị điện thoại di động và bất kỳ tên miền internet nào khác do HotSeller sở hữu, kiểm soát hoặc vận hành (gọi chung là "Nền Tảng"). 

Những người sử dụng Nền Tảng của chúng tôi (“Người Dùng”) bị nghiêm cấm thực hiện các hành vi vi phạm Quyền SHTT trên Nền Tảng, bao gồm các hành vi như: Người Dùng đăng tải nội dung, đăng bán các sản phẩm hoặc dịch vụ, hoặc sử dụng Nền Tảng theo bất kỳ cách thức nào mà xâm phạm Quyền SHTT sẽ phải chịu các biện pháp xử lý được quy định chi tiết trong các chính sách tại Nền Tảng của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn việc Người Dùng bị phạt điểm vi phạm, tạm ngưng tài khoản của Người Dùng và xóa bỏ vĩnh viễn tài khoản của Người Dùng khỏi Nền Tảng và / hoặc bất kỳ hành động nào khác mà chúng tôi cho là cần thiết, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc HotSeller thực hiện các thủ tục tố tụng dân sự hoặc hình sự một cách độc lập hoặc kết hợp với chủ sở hữu Quyền SHTT. 

A. Vi Phạm Quyền Sở Hữu Trí Tuệ

Các hành vi vi phạm Quyền SHTT của Người Dùng bị cấm trên Nền Tảng của chúng tôi bao gồm, nhưng không giới hạn: 

I. Đăng bán các sản phẩm hoặc dịch vụ vi phạm bản quyền hoặc nhãn hiệu trên Nền Tảng, bao gồm: 

(1) Đăng bán các sản phẩm hoặc dịch vụ mà Người Dùng sử dụng một hoặc nhiều dấu hiệu trùng với một nhãn hiệu khác đã được đăng ký và việc sử dụng những dấu hiệu đó trên sản phẩm hoặc dịch vụ của Người Dùng đăng bán được Người Dùng thực hiện mà không có sự đồng ý một cách rõ ràng hoặc ngụ ý của chủ sở hữu nhãn hiệu đã được đăng ký, liên quan đến các sản phẩm hoặc dịch vụ đã được đăng ký nhãn hiệu, hoặc các sản phẩm hoặc dịch vụ có liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ đã được đăng ký nhãn hiệu; 

(2) Đăng bán các sản phẩm hoặc dịch vụ mà Người Dùng sử dụng một hoặc nhiều dấu hiệu tương tự với một nhãn hiệu khác đã được đăng ký mà không có sự đồng ý một cách rõ ràng hoặc ngụ ý của chủ sở hữu nhãn hiệu đã được đăng ký, liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ đã được đăng ký nhãn hiệu hoặc liên quan đến các sản phẩm hoặc dịch vụ có liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ đã được đăng ký nhãn hiệu và có khả năng xảy ra nhầm lẫn từ phía công chúng liên quan đến nguồn gốc của sản phẩm hoặc dịch vụ; hoặc  

(3) Đăng bán các sản phẩm có bao gồm nội dung được cấp bản quyền mà các nội dung này được sao chép mà không có sự đồng ý một cách rõ ràng hoặc ngụ ý của chủ sở hữu của bản quyền. 

II. Sử dụng nội dung vi phạm nhãn hiệu hoặc bản quyền trên Nền Tảng, bao gồm: 

(1) Sử dụng các nội dung đã được cấp bản quyền (ví dụ: hình ảnh, bản vẽ, video) trong phần mô tả sản phẩm hoặc dịch vụ mà không có sự đồng ý một cách rõ ràng hoặc ngụ ý của chủ sở hữu bản quyền; hoặc  

(2) Sử dụng một hoặc nhiều dấu hiệu liên quan đến mô tả sản phẩm hoặc dịch vụ và các dấu hiệu này trùng hoặc tương tự với một nhãn hiệu đã được đăng ký và việc áp dụng những dấu hiệu này không được sự đồng ý một cách rõ ràng hoặc ngụ ý của chủ sở hữu nhãn hiệu đã đăng ký, liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ mà nhãn hiệu đã được đăng ký và có khả năng xảy ra nhầm lẫn từ phía công chúng về nguồn gốc, sự chứng thực hoặc sự liên kết của sản phẩm hoặc dịch vụ và nhãn hiệu đã đăng ký. 

III. Đăng bán các sản phẩm hoặc dịch vụ vi phạm các Quyền SHTT khác, bao gồm: 

(1) Đăng bán sản phẩm hoặc dịch vụ vi phạm bất kỳ Quyền SHTT nào khác được công nhận bởi pháp luật của quốc gia nơi thông báo vi phạm được nộp, bao gồm nhưng không giới hạn, bằng sáng chế, thiết kế đã đăng ký hoặc bất kỳ Quyền SHTT nào khác được pháp luật công nhận hoặc được công nhận theo phán quyết cuối cùng của tòa án có thẩm quyền. 

IV. Hành vi lừa dối hoặc gây nhầm lẫn, bao gồm: 

(1) Đăng tin các mô tả sản phẩm hoặc thông tin khác của sản phẩm gây nhầm lẫn hoặc không đúng sự thật về sản phẩm được đăng bán; hoặc 

(2) Bất kỳ hành vi gian dối hoặc gây nhầm lẫn nào khác được Người Dùng thực hiện liên quan đến việc đăng tải thông tin sản phẩm hoặc dịch vụ trên Nền Tảng, hoặc bất kỳ hành vi nào khác nhằm vượt qua các biện pháp chống hàng giả của HotSeller. 

B. Các loại thông báo không được HotSeller chấp nhận

I. Thỏa Thuận Phân Phối 

Chúng tôi tôn trọng quyền của chủ sở hữu thương hiệu, nhà sản xuất, công ty thương mại và / hoặc nhà phân phối trong việc ký kết các thỏa thuận liên quan đến việc phân phối sản phẩm của họ (chẳng hạn như thỏa thuận phân phối độc quyền). Tuy nhiên, các hành vi vi phạm các thỏa thuận phân phối đó sẽ không cấu thành hành vi xâm phạm Quyền SHTT. Việc thực thi các thỏa thuận liên quan đến việc phân phối sản phẩm là vấn đề giữa các bên trong thỏa thuận đó, vì vậy chúng tôi không hỗ trợ xử lý các khiếu nại liên quan đến quyền phân phối sản phẩm. 

II. Khả Năng Tương Thích 

HotSeller không xử lý các thông báo vi phạm yêu cầu gỡ bỏ hoặc thay đổi các mô tả đúng về khả năng tương thích với các sản phẩm đã được đăng ký nhãn hiệu. Nếu phần mô tả sản phẩm nêu rõ ràng và chính xác rằng sản phẩm được bán trên trang đó tương thích với sản phẩm đã đăng ký nhãn hiệu, HotSeller sẽ không xử lý các thông báo vi phạm liên quan liên quan đến các sản phẩm này. 

III. Vùng Tài Phán 

Nếu bạn gửi thông báo cho HotSeller về một hành vi vi phạm nhãn hiệu, bằng sáng chế hoặc thiết kế đã được đăng ký, thì nhãn hiệu, bằng sáng chế hoặc thiết kế của bạn phải được đăng ký tại quốc gia nơi bạn gửi thông báo vi phạm. HotSeller sẽ không tiến hành các biện pháp xử lý đối với các thông báo vi phạm Quyền SHTT liên quan đến nhãn hiệu, thiết kế hoặc bằng sáng chế đã được đăng ký tại các quốc gia khác với quốc gia nơi thông báo yêu cầu gỡ bỏ sản phẩm vi phạm Quyền SHTT được thực hiện. Ví dụ: nếu bạn là chủ sở hữu của nhãn hiệu đã được đăng ký tại Thái Lan và bạn gửi thông báo qua Cổng Bảo Vệ Quyền SHTT để yêu cầu gỡ bỏ sản phẩm vi phạm được đăng bán trên Nền Tảng HotSeller, thông báo của bạn sẽ không được xử lý. 

IV. Nhập Khẩu Song Song 

Trừ khi pháp luật của quốc gia nơi bạn nộp thông báo vi phạm Quyền SHTT có quy định cấm rõ ràng, HotSeller sẽ không xử lý các thông báo liên quan đến sản phẩm được nhập khẩu song song hoặc sản phẩm trên thị trường phi chính thức tại các quốc gia mà chúng tôi vận hành Nền Tảng. 

C. Thông Báo Vi Phạm Quyền SHTT

ĐỂ GỬI THÔNG BÁO VI PHẠM QUYỀN SHTT, BẠN PHẢI LÀ CHỦ SỞ HỮU HOẶC ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP ĐỘC QUYỀN CHO QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ LÀ ĐỐI TƯỢNG CỦA THÔNG BÁO VI PHẠM HOẶC LÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN CÓ ỦY QUYỀN BẰNG VĂN BẢN TỪ CHỦ SỞ HỮU HOẶC LÀ BÊN ĐƯỢC CẤP QUYỀN N ĐỂ GỬI THÔNG BÁO VI PHẠM QUYỀN SHTT. 

Nếu bạn nghi ngờ rằng Quyền SHTT của mình đã bị Người Dùng vi phạm, bạn có thể gửi Thông Báo Vi Phạm Quyền SHTT cho HotSeller. Vui lòng tham khảo “Gửi Thông Báo Vi Phạm Quyền SHTT cho HotSeller” để biết chi tiết. 

Người Dùng có thể gửi kháng cáo về nội dung hoặc (các) danh sách sản phẩm hoặc dịch vụ mà Người Dùng đã tải lên và bị gỡ bỏ khỏi Nền Tảng do chủ sở hữu Quyền SHTT gửi thông báo vi phạm. Người Dùng nên tham khảo các quy định liên quan tại Học Viện HotSeller trên Trung tâm Nhà Bán Hàng để biết thêm thông tin về quy trình kháng cáo. Nếu Người Dùng kháng cáo thành công, HotSeller sẽ khôi phục nội dung hoặc (các) danh sách sản phẩm hoặc dịch vụ đã bị gỡ bỏ. 

D. Quy Định Khác

(1) BẠN XÁC NHẬN VÀ ĐỒNG Ý RẰNG HOTSELLER CÓ TOÀN QUYỀN VÀ QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CUỐI CÙNG TRONG VIỆC GIẢI THÍCH VÀ / HOẶC THỰC HIỆN HOẶC TỪ CHỐI THỰC HIỆN BẤT KỲ ĐIỀU KHOẢN NÀO CỦA CHÍNH SÁCH NÀY, BAO GỒM VIỆC GỠ BỎ BẤT KỲ NỘI DUNG, HOẶC SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ ĐƯỢC ĐĂNG BÁN TRÊN NỀN TẢNG, QUYỀN THỰC HIỆN CÁC HÀNH ĐỘNG ĐỐI VỚI NGƯỜI DÙNG (CHO DÙ TRÊN NỀN TẢNG HOẶC THEO HÌNH THỨC KHÁC, ĐỂ TỪ CHỐI XỬ LÝ BẤT KỲ THÔNG BÁO VI PHẠM QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ NÀO VÌ KHÔNG ĐỦ THÔNG TIN THEO TOÀN QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CỦA HOTSELLER. 

(2) HotSeller bảo lưu quyền sửa đổi chính sách này phù hợp với thay đổi của quy định pháp luật, thay đổi về môi trường kinh doanh hoặc theo toàn quyền quyết định của HotSeller. Chúng tôi sẽ thông báo các thay đổi về chính sách này bằng cách đăng tải các phiên bản cập nhật của chính sách. Phiên bản sửa đổi của chính sách này sẽ có hiệu lực vào ngày được nêu trong thông báo. Việc bạn tiếp tục sử dụng Nền Tảng, bao gồm cả việc truy cập vào Nền Tảng dưới bất kỳ hình thức nào, sau khi các thay đổi có hiệu lực đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận những thay đổi đó và nếu bạn không đồng ý với bất kỳ thay đổi nào đối với chính sách này, bạn phải ngừng sử dụng Nền Tảng (trừ trường hợp được yêu cầu khác đi tại đây) và mọi thỏa thuận mà bạn đã thiết lập với chúng tôi sẽ bị chấm dứt. Để tránh nhầm lẫn, các phiên bản mới hơn sẽ thay thế các phiên bản cũ hơn của chính sách.